| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Địa chỉ hữu ích

HIỆP HỘI KINH DOANH PHẦN CỨNG

- Federal association of the hardware trade

 

Địa chỉ: Wiedner Haupttrasse 63 P.O.Box 440  

             A- 1045 VIENNA

Tel:     (431) 501053322

Fax:    (431) 50205287

Telex: 111871 buka 

Email:    bggr6@wkoesk.wk.or.at                

Website: http://www.wk.or.at

Người liên hệ: Mr. G. Bacovsky

Sản phẩm: STIC2 665, 666, 69, 693, 694, 695, 696, 697, 775, 812                  

Dịch vụ:  2, 3, 6

 

 

 

Cục Xúc tiến thương mại

Nội dung liên quan