| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

EU thay đổi tỷ lệ một số hoạt chất thuốc trừ sâu ( MRLs) đối với một số nhóm sản phẩm có nguồn gốc cả thực vật và động vật

Ngày 29 tháng 7 năm 2022, Ủy ban Châu Âu ban hành Quy định của Ủy ban (EU) 2022/1343 sửa đổi Phụ lục II và III của Quy định (EC) số 396/2005 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến mức dư lượng tối đa đối với hoạt chất acequinocyl, chlorantraniliprole and emamectin trong hoặc trên một số sản phẩm áp dụng đối với một nhóm sản phẩm có nguồn gốc cả thực vật và động vật.

EU thay đổi  MRLs đối với  một số hoạt chất  acequinocyl, chlorantraniliprole and emamectin; 1,4-dimethylnaphthalene, 8-hydroxyquinoline, pinoxaden and valifenalat  trong hoặc trên một số nông sản thực phẩm.

Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 19/8/2022.Chi tiết các quy định tại link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.202.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A202%3ATOC

Bên cạnh đó, ngày 1 tháng 8 năm 2022 Ủy ban châu Âu ban hành Quy định của Ủy ban (EU) 2022/1346 sửa đổi Phụ lục II và III của Quy định (EC) số 396/2005 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu liên quan đến mức dư lượng tối đa đối với hoạt chất 1,4-dimethylnaphthalene, 8-hydroxyquinoline, pinoxaden and valifenalate trong hoặc trên một số sản phẩm áp dụng đối với một nhóm sản phẩm có nguồn gốc cả thực vật và động vật. 

Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 21/8/2022. Chi tiết các quy định tại link https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.202.01.0031.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A202%3ATOC.

EU cũng quy định các lô hàng sản phẩm đã được sản xuất trước khi có Quy định sửa đổi này sẽ tiếp tục áp dụng ngưỡng MRL đối với các hoạt chất trên theo phụ lục II và III của Quy định (EC) số 396/2005 đến trước ngày 22 tháng 2 năm 2023.

Cả hai Quy định này sẽ được chính thức đối với các loại sản phẩm được  sản xuất trong EU và nhập khẩu từ bên ngoài EU áp dụng từ  ngày 22 tháng 2 năm 2023.

Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU

Nội dung liên quan