| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Địa chỉ hữu ích

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VÙNG NIZHNY NOVGOROD

- Nizhny Novgorod Region Chamer of Commerce and Industry

 

Địa chỉ: 1, Oktyabrskaya Square    

             NIZHNY NOVGOROD 603005

Tel:  (0078312) 194210

Fax: (0078312) 194009

Email:    tpp@rda.nnov.ru                 

Website: http://www.tpp.nnov.ru                    

Dịch vụ:  I04-RQ, J02-RQ, J03-RQ, J05-RQ, J07-RQ, J08-RQ, J09-OL, J09-RQ, J10-RQ, J11-OL, J11-RQ, J13-RQ, J15-RQ, J17-RQ

 

 

 

Cục Xúc tiến thương mại

Nội dung liên quan