| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Địa chỉ hữu ích

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP IASI

- Iasi Chamber of Commerce and Industry

 

Địa chỉ: 4, Carol Boulevard  

             R- 6600 IASI

Tel:  (0040232) 117757

Fax: (0040264) 214530

Email:    cciais@mail.dntis.ro                 

Website: http://www.cciais.dntis.ro                    

Dịch vụ:  I04-RQ, J01-RQ, J02-RQ, J03-RQ, J05-RQ, J06-RQ, J07-RQ, J08-RQ, J09-RQ, J10-RQ, J11-RQ, J12-RQ, J13-RQ, J14-RQ, J15-RQ, J17-RQ

 

 

 

Cục Xúc tiến thương mại

Nội dung liên quan