| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
THƯƠNG VỤ
Thương vụ Việt Nam tại Brazil (Kiêm nhiệm Bolivia, Guyana, Peru, Suriname)
THÔNG TIN THƯƠNG VỤ
Địa chỉ: Rua Paulo Orozimbo, 675-Conj. 91;92 CEP: 015-35001- Bairro da Aclimação; São Paulo – SP – Brasil
Điện thoại: (+55) 11 3276677
Email: Br@moit.gov.vn; ecoviet@terra.com.br
Fax: (+55)11 2537 804
Tham tán Ngô Xuân Tỵ
Địa chỉ: Rua Paulo Orozimbo, 675-Conj. 91;92 CEP: 015-35001- Bairro da Aclimação; São Paulo – SP – Brasil
Điện thoại: (+55)11 32766776
Email: br@moit.gov.vn
Trưởng Thương Vụ