| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
THƯƠNG VỤ
Thương vụ Việt Nam tại Áo (Kiêm nhiệm Slovenia)
THÔNG TIN THƯƠNG VỤ
Địa chỉ: Gregor Mendel Strasse 52, 1190 Vienna, Austria
Điện thoại: +43 1 367 1759
Email: at@moit.gov.vn; trade@vietnamembassy.at
Fax: +43 1 367 1759
Tham tán Đinh Thị Hoàng Yến
Địa chỉ: Gregor Mendel Strasse 52, 1190 Vienna, Austria
Điện thoại: (+43) 1 367 1759
Email: at@moit.gov.vn