| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Địa chỉ hữu ích

PHÒNG THƯƠNG MẠI, CÔNG NGHIỆP VÀ HÀNG HẢI PALMAS

- Cámara Ofical de Comercio, Industria y Navegacion de las Palmas

Địa chỉ: Leon y Castillo, 24

              E- 35003 LAS PALMAS

Tel:  (0034) 928391045

Fax: (0034) 928362350

Email:    comercioexterior@camaralp.es                 

Website: http://www.camaralaspalmas.com                    

Dịch vụ:  I04-RQ, J01-RQ, J02-RQ, J03-RQ, J05-OL, J06-OL, J06-RQ, J07-RQ, J08-RQ, J09-OL, J09-RQ, J11-OL, J12-RQ, J13-RQ, J14-OL, J14-RQ, J15-RQ, J16-RQ, J17-RQ

 

 

 

Cục Xúc tiến thương mại

Nội dung liên quan