| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Địa chỉ hữu ích

PHÒNG THƯƠNG MẠI, CÔNG NGHIỆP VÀ HÀNG HẢI SEVILLA

- Cámara Ofical de Comercio, Industria y Navegacion de Sevilla

Địa chỉ: Plaza de la Contratacion, 8

              E- 41004 SEVILLA

Tel:  (0034) 954211004

Fax: (0034) 954229792

Email:    comex@camaradesevilla.com                 

Website: http://www.camaradesevilla.com                    

Dịch vụ:  E08-RQ, E16-RQ, J01-RQ, J02-RQ, J03-RQ, J05-RQ, J06-RQ, J07-RQ, J09-RQ, J11-RQ, J13-RQ, J14-RQ, J15-RQ, J17-RQ

 

 

 

Cục Xúc tiến thương mại

Nội dung liên quan