| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Indonesia ban hành nhãn biểu tượng Halal mới

Indonesia đã chính thức công bố ban hành biểu tượng nhãn Halal mới tại Quyết định số 40/2022 ngày 10/02 /2022 của Cơ quan Thực hiện đảm bảo sản phẩm Halal (BPJPH) và có hiệu lực kể từ ngày 10/03/2022 thay thế cho nhãn biểu tượng Halal trước đó.

Nội dung liên quan