| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Địa chỉ hữu ích

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP MADRID

- Cámara Ofical de Comercio e Industria de Madrid

Địa chỉ: Huertas, 13    

              E- 28012 MADRID

Tel:  (0034) 915383500

Fax: (0034) 915383677

Email:    camara@camaramadrid.es                 

Website: http://www.camaramadrid.org                  

Dịch vụ:  I04-RQ, I11-OL, I16-RQ, J01-RQ, J02-RQ, J03-RQ, J05-RQ, J06-RQ, J07-RQ, J08-RQ, J09-OL, J10-RQ, J13-RQ, J14-RQ, J17-RQ

 

 

 

Cục Xúc tiến thương mại

Nội dung liên quan