| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Địa chỉ hữu ích

PHÒNG KINH TẾ ÁO

- Wirtchaftskammer Oesterreich (WKO) Australian Federal Economic Chambar

 

Địa chỉ: Wiedner Hauptstrasse 63 P.O.Box 150

A- 1045 VIENNA
Tel:       (00413) 50105
Fax:      (00413) 50105255
Email:   awo@wko.at      
Website: http://www.austriantrade.org        
Dịch vụ: E03-OL, E06-RQ, E07-RQ, I04-OL, J01-RQ, J02-OL, J02-RQ, J03-RQ, J05-OL, J05-RQ, J06-OL, J08-RQ, J09-OL, J09-RQ, J10-RQ, J11-OL, J12-RQ, J14-RQ, J15-RQ, J16-RQ, J17-RQ

 

 

 

Cục Xúc tiến thương mại

Nội dung liên quan