(10/08/2020)

Văn bản hướng dẫn thi hành Luật kiểm dịch thực vật của Đài Loan

Văn bản hướng dẫn thi hành Luật kiểm dịch thực vật sửa đổi (Enforcement Rules of Plant Protection and Quarantine Act) được Cơ quan quản lý nông nghiệp Đài Loan ban hành ngày 22/01/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

Văn bản được ban hành dựa trên quy định tại Điều 27 Luật kiểm dịch động thực vật của Đài Loan. Bản sửa đổi năm 2019 có 25 điều khoản quy định hướng dẫn chi tiết về công tác kiểm dịch thực vật và sản phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu vào Đài Loan . Bản sửa đổi này đã xóa bỏ các quy định tại Điều 10- điều 14 trước đó.

Chi tiết của Văn bản (bằng tiếng Anh) quý độc giả có thể tham khảo như phụ lục kèm theo.

 

Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc