(20/06/2008)

Tra cứu biểu thuế nhập khẩu của Tây ban Nha

Tra cứu biểu thuế Tây ban Nha

Tra cứu xin xem thêm website sau:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN
(Chọn nước tương ứng, bấm Browse để chọn loại hàng hóa theo mã HS)


Tải file đính kèm
1 file
www.wto.org