(26/05/2008)

Tra cứu biểu thuế nhập khẩu của Guam

Tra cứu biểu thuế nhập khẩu của Guam

Để tra cứu xin truy cập vào webiste sau dây:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN


www.ec.europa.eu