(25/05/2011)

Tổng quan về tình hình kinh tế vĩ mô của Indonesia trong quý I năm 2011

Tổng cục Thống kê Trung ương Indonesia (BPS) đã thông báo về tốc độ tăng trưởng kinh tế thường niên của Indonesia trong quý I năm 2011 (năm trước so với năm sau) đạt 6,5%. So với quý IV năm 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 1,5%. Trong quý I năm 2011, kinh tế vĩ mô của Indonesia theo GDP công bố đạt 1.732,3 nghìn tỷ Rupiah.

Nội dung chi tiêt xin xem trong file đính kèm.


Thương vụ Việt Nam tại Indonesia