(09/07/2009)

Tổng kết tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2009

Bước vào năm 2009, nền kinh tế nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Sự suy thoái ngày càng nặng nề của kinh tế thế giới đã thu hẹp thị trường xuất khẩu, thị trường vốn và tác động tiêu cực đến kinh tế-xã hội của nước ta.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm


Tải file đính kèm
1 file
Tổng cục thống kê