(02/07/2009)

Tóm tắt tình hình kinh tế phát triển của Việt Nam

Báo cáo này do Đinh Tuấn Việt , Keiko Kubota và Martin Rama biên soạn với đóng góp của Noritaka Akamatsu và Valerie Kozel, dưới sự chỉ đạo chung của Vikram Nehru. Trần Thị Ngọc Dung phụ trách thư ký biên soạn

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm


Ngân hàng thế giới