(22/04/2009)

Toàn văn Hiệp định Đối tác Kinh tế (EPA) Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 16/04/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 57/2009/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế và Hiệp định thực hiện giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản theo điều 10 của Hiệp định Đối tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Vụ Đa Biên