(23/07/2008)

TỔ CHỨC HẢI QUAN THẾ GIỚI

- World Customs Organization

Địa chỉ: 30, rue du Marché  

             B- 1210 BRUXELLES, BEGIUM

Tel:  (00322) 2099211

Fax: (00322) 2099292

Email:    information@wcoomd.org                  

Website: http://www.wcoomd.org                     

 


Cục Xúc tiến thương mại