(17/09/2021)

Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản 8 tháng năm 2021

Căn cứ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản trong 8 tháng đầu năm 2021 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.
Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản 8 tháng năm 2021

Chi tiết xin xem file đính kèm!

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản