(21/12/2021)

Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản 11 tháng năm 2021

Căn cứ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu Việt Nam - Nhật Bản trong 11 tháng đầu năm 2021 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.

Xin xem chi tiết tại file đính kèm!

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản