(11/02/2020)

Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Iceland trong năm 2019

Theo số liệu thống kê của Iceland, năm 2019, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Iceland đạt 5.790,2 triệu ISK, tăng 49,17 %, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Iceland đạt 5.522,9 triệu ISK, tăng 72,29%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Iceland đạt 267,3 triệu ISK, giảm 68,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Xuất khẩu của Việt Nam sang Iceland 

  Đơn vị tính: triệu ISK

Mặt hàng

XK 12T/2018

XK 12T/2019

Tăng/giảm (%)

Kim ngạch xuất khẩu

3.205,4

5.522,9

72,29

Thủy sản

154,3

142,4

-7,7

Rau quả

117,9

130,2

10,4

Hàng dệt may

233,8

228,8

-2,1

Thiết bị viễn thông

628

2,690,6

328,4

Vali, túi xách

148,7

142,3

-4,3

Nguyên liệu may mặc

711,6

794,2

11,6

Da giày

513,2

585,5

14,1

 (Nguồn: www.statice.is) 

Nhập khẩu của Việt Nam từ Iceland

 Đơn vị tính: triệu ISK

Mặt hàng

NK 12T/2018

NK 12T/2019

Tăng/giảm (%)

Kim ngạch nhập khẩu

856,1

267,3

-68,8

Thủy sản

697,4

120,9

-82,7

Thức ăn gia súc

125,1

108

-13,7

Các sản phấm chế tạo khác

0

25,2

-

(Nguồn: www.statice.is)

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển