(19/08/2021)

Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản tháng 6 năm 2021

Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu lũy kế của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong tháng 6 năm 2021 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.
Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản tháng 6 năm 2021

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản