(29/11/2021)

Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản tháng 10 năm 2021

Căn cứ thống kê của Hải quan Nhật Bản, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản đã tổng hợp số liệu xuất nhập khẩu lũy kế của Nhật Bản với thế giới và các đối tác chính trong tháng 10 năm 2021 để các Hiệp hội, Doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu tham khảo.
Tình hình xuất nhập khẩu của Nhật Bản tháng 10 năm 2021

Xin xem chi tiết tại file đính kèm!

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản