(30/07/2020)

Tình hình ngoại thương của Đài Loan 6 tháng đầu năm 2020

Theo thống kê của cơ quan quản lý ngoại thương Đài Loan (BOFT), 6 tháng đầu năm 2020, Đài Loan đã có giao thương với 242 đối tác trên toàn thế giới, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 294,71 tỷ USD.
Tình hình ngoại thương của Đài Loan 6 tháng đầu năm 2020

(Thống kê tình hình ngoại thương của Đài Loan 6/2020 -  Nguồn: BOFT)

 

Về xuất khẩu, theo thống kê của Hải quan Đài Loan, kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan trong tháng 6 đạt 27,13 tỷ USD, tăng 0,5% so với tháng trước đó và giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước (nếu tính theo đơn vị là TWD, thì con số này giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái). Và đây là tháng thứ 4 liên tiếp trong năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan có tốc độ tăng trưởng âm. Như vậy, trong quý II/2020, kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan đạt 79,35 tỷ USD, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Mức này giảm sâu hơn so với dự kiến của các cơ quan chức năng Đài Loan.Lũy kế 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan đạt 158,02 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% so với cùng kỳ năm trước (song nếu tính bằng TWD thì kim ngạch này tăng trưởng -2,5%).

Về nhập khẩu, theo thống kê của Hải quan Đài Loan, kim ngạch nhập khẩu của Đài Loan trong tháng 6 đạt 22,29 tỷ USD, tương đương với kim ngạch nhập khẩu tháng trước đó và giảm 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy kim ngạch nhập khẩu của Đài Loan trong quý II/2020 đạt 67,52 tỷ USD, giảm 4% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu của Đài Loan đạt 136,67 tỷ USD, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước (song nếu tính bằng TWD thì kim ngạch này là giảm 3,4%).

Về cán cân thương mại, như vậy trong tháng 6, Đài Loan tiếp tục đạt thặng dư thương mại với kim ngạch xuất siêu 4,84 tỷ USD, tăng 1,02 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Đài Loan đạt thặng dự thương mại 21,35 tỷ USD, tăng 1,32 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc