(23/07/2009)

Tình hình kinh tế thế giới năm 2008 và triển vọng năm 2009

Tài liệu do Bộ Công Thương giới thiệu, giúp doanh nghiệp cập nhật những thông tin cơ bản về tình hình phát triển kinh tế thế giới và thương mại Việt Nam năm 2008, đồng thời tiếp cận những dự báo cho năm 2009
Bộ Công Thương