• Xuất khẩu Việt Nam: Ðừng quá dựa vào USD

  Xuất khẩu Việt Nam: Ðừng quá dựa vào USD

  (15/05/2008)
  Trong nh?ng nam g?n dây, kim ng?ch xu?t kh?u c?a Vi?t Nam luôn tang cao, nam 2006 d?t 40 t? USD, tang 23% so v?i nam 2005. Nam 2007, kim ng?ch xu?t kh?u hàng hoá c?a c? nu?c d?t 40 t? USD. Các giao d?ch thanh toán qua biên gi?i c?a Vi?t Nam du?c s? d?ng và tính b?ng 13 lo?i ngo?i t?. Th?ng kê ho?t d?ng thanh toán qua ngân hàng c?a các doanh nghi?p xu?t kh?u cho th?y vi?c thanh toán hàng hoá ch? y?u d?oc giao d?ch b?ng USD, EUR, Nhân dân t? (CNY), Yên Nh?t JPY, trong dó USD chi?m kho?ng trên 80%, EUR chi?m 1,8%
 • Quy định về REACH và những tác động tới hoạt động XK của Việt Nam sang thị trường EU

  (15/05/2008)
  REACH là một quy định những yêu cầu cao hơn về việc quản lý hóa chất ảnh hưởng đến mọi thành phần công nghiệp. Theo quy định này, mọi hóa chất được sản xuất với khối lượng hoặc được cho là có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và môi trường sẽ là đối tượng phải được đăng ký với Cơ quan Quản lý Hóa chất Châu Âu (ECHA)...
 • Ta xuất khẩu khoai tây, tại sao không?

  Ta xuất khẩu khoai tây, tại sao không?

  (15/05/2008)
  Từ chỗ phải nhập khẩu khoai tây, bây giờ khoai tây trở thành cây trồng trong các tháng vụ đông ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và trồng quanh năm ở nhiều nơi của tỉnh Lâm Đồng. Trong tương lai không xa, Việt Nam có thể xuất khẩu khoai tây.
 • Xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ giảm dần

  Xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ giảm dần

  (15/05/2008)
  Việt Nam sẽ chỉ còn xuất khẩu khoảng 3,8 triệu tấn gạo vào năm 2020, từ mức 4,5 triệu tấn trong năm nay, theo xu hướng giảm dần để cân đối tiêu dùng trong nước và an ninh lương thực quốc gia.
 • Làm ăn với láng giềng gần

  (15/05/2008)
  Bộ Công Thương đã công bố hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thóc-gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia trong hai năm 2008 và 2009 là 350.000 tấn thóc-gạo và 6.000 tấn lá thuốc lá khô.