Poland / Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: ul. Łucka 20, m. 87, 00-845, Warsaw, Poland
Điện thoại: (48) 22 126 0936
Email: pl@moit.gov.vn
Fax: (48) 22 121 5267
  • Tham tán Nguyễn Thành Hải

    Địa chỉ: ul. Łucka 20, m. 87, 00-845, Warsaw, Poland

    Điện thoại: (48) 606 513 153

    Email: pl@moit.gov.vn

    Fax: (48) 22 121 5267