Netherlands / Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: 261 Laan van New Oost-Indie,2593 BR, The Hague, The Netherlands
Điện thoại: (317)038-15594
Email: nl@moit.gov.vn
Fax: (317)038-14205
  • Tham tán Nguyễn Hải Tịnh

    Địa chỉ: 261 Laan Van New Oost-Indie, 2593 BR, The Hague, The Netherlands

    Điện thoại: (+31) 70 381 5594

    Email: haitinh@hotmail.com

    Fax: (+31) 70 381 4205