Mexico / Thương vụ Việt Nam tại Mexico

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: Sudermann # 408, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo C.P.11560, México D.F.
Điện thoại: (+52-55) 5254 0024
Email: mx@moit.gov.vn
Fax: (+52-55) 5254 0023
  • Tùy viên phụ trách Thương vụ: Ngô Đức Thuận

    Địa chỉ: Sudermann # 408, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo C.P.11560, México D.F

    Điện thoại: (+52-55) 5254 0024

    Email: vietrade.mexico@gmail.com

    Fax: (+52-55) 5254 0023