Laos / Thương vụ Việt Nam tại Lào

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: 76 Sisangvone, Vientiane, Laos
Điện thoại: +856 20 55512875
Email: la@moit.gov.vn
Fax: 00856 21454743
  • Tham tán Lê Thị Phương Hoa

    Địa chỉ: Embassy of the SR of Vietnam in the Lao PDR, No 85 Singha Road, Ban Phonxay, Saysettha District, Vientiane Capital

    Điện thoại: +85621451990

    Email: Hoalp@moit.gov.vn

    Fax: 0085621413379