Israel / Thương vụ Việt Nam tại Israel

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: Apartment No.3, 10th Floor, Building YOO2, No.19 Nissim Aloni Street, Tel Aviv, Israel
Điện thoại: +972 542912951 / +972 775329524
Email: il@moit.gov.vn
Fax: +972 774325346
  • Tham tán Lê Thái Hòa

    Địa chỉ: Apt#3, 10th Floor, Building YOO2, Nissim Aloni Street 19, Tel Aviv, Israel

    Điện thoại: +972 542912951 / +972 775329524

    Email: hoalethai@yahoo.com

    Fax: +972 774325346