India / Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: B5/14, Safdarjung Enclave, New Delhi - 110 029, India
Điện thoại: +91 11 2617 5953
Email: in@moit.gov.vn
Fax: +91 11 2617 5954
  • Phụ trách Thương vụ Bùi Trung Thướng

    Địa chỉ: B5/14, Safdarjung Enclave, New Delhi - 110 029, India

    Điện thoại: +91 11 2617 5953

    Email: in@moit.gov.vn

    Fax: +91 11 2617 5954