Hungary / Thương vụ Việt Nam tại Hungary

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: 1146 Budapest, Thokoly Ut 41, Hungary
Điện thoại: +36 1 342 5583
Email: hu@moit.gov.vn
Fax: +36 1 352 8798
  • Tham tán Phạm Văn Công

    Địa chỉ: 1146 Budapest, Thokoly Ut 41, Hungary

    Điện thoại: +36 1 342 5583 ext 117

    Email: hu@moit.gov.vn

    Fax: +36 1 352 8798