Germany / Thương vụ Việt Nam tại Đức

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: Rosa Luxemburg Str. 7 – 10178 Berlin - Germany
Điện thoại: 0049 30 2298198/ 2292374
Email: de@moit.gov.vn
Fax: 0049 30 2291812
  • Tham tán Bùi Vương Anh

    Địa chỉ: Rosa Luxemburg Str. 7 – 10178 Berlin – Germany

    Điện thoại: 0049 15 20602 4567

    Email: anhbv@moit.gov.vn

    Fax: 0049 30 2291812