France / Thương vụ Việt Nam tại Pháp

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: 44, Avenue de Madrid, 92 200 Neuilly sur Seine, France
Điện thoại: (331) 46248577
Email: fr@moit.gov.vn
Fax: (331) 462-41258
  • Bí thư thứ hai, Phụ trách Thương vụ Vũ Anh Sơn

    Địa chỉ: 44, Avenue de Madrid, 92 200 Neuilly sur Seine, France

    Điện thoại: (+33) 146248577

    Email: anhsonvu.moit@gmail.com

    Fax: (331)462-41258