France / Thương vụ Việt Nam tại Pháp

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: 44, Avenue de Madrid, 92 200 Neuilly sur Seine, France
Điện thoại: (331)46248577
Email: fr@moit.gov.vn hoặc secovif@wanadoo.fr
Fax: (331)462-41258
  • Tham tán Nguyễn Cảnh Cường

    Địa chỉ: 44, Avenue de Madrid, 92 200 Neuilly sur Seine, France

    Điện thoại: (331)46248577

    Email: secovif@wanadoo.fr

    Fax: (331)462-41258