Egypt / Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: Ground floor 23 Mohamed Ghazali (Kambiz), Dokki, Cairo
Điện thoại: (202)333-66598
Email: eg@moit.gov.vn
Fax: (202)347-85721
  • Trưởng thương vụ Nguyễn Duy Hưng

    Địa chỉ: Ground floor, 23 Mohamed El Ghazali, Dokki, Giza, Egypt

    Điện thoại: +202 3336 6598; +20 122 124 8986 (Mobile)

    Email: eg@moit.gov.vn; ndhung.hn@hotmail.com

    Fax: +202 3748 5721