Brazil / Thương vụ Việt Nam tại Brazil

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: Rua Paulo Orozimbo, 675-Conj. 91;92 CEP: 015-35001- Bairro da Aclimação; São Paulo – SP – Brasil
Điện thoại: (+55) 11 32766776
Email: br@moit.gov.vn, ecoviet@terra.com.br
Fax: (+55) 11 2537 8040
  • Tham tán Lê Hồng Quang

    Địa chỉ: Rua Paulo Orozimbo, 675-Conj. 91;92 CEP: 015-35001- Bairro da Aclimação; São Paulo – SP – Brasil

    Điện thoại: (+55)11 33995087

    Email: quanglh@moit.gov.vn

    Fax: (+55)11 2537 8040