Austria / Thương vụ Việt Nam tại Áo

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: Gregor Mendel Strasse 52, 1190 Vienna, Austria
Điện thoại: (+43) 1 367 1759
Email: at@moit.gov.vn
Fax: (+43) 1 367 1759
  • Bí thư thứ ba, Phụ trách Thương vụ Trần Việt Phương

    Địa chỉ: Gregor Mendel Strasse 52, 1190 Vienna, Austria

    Điện thoại: (+43) 1 367 1759 / (+43) 699 120 88 444

    Email: at@moit.gov.vn

    Fax: (+43) 1 367 1759