Australia / Thương vụ Việt Nam tại Australia

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: 9 Poate, Centennial Park, NSW 2021
Điện thoại: +61 2 9361 5898/ +61 2 9356 4869
Email: au@moit.gov.vn; vntrade@bigpond.net.au
Fax: (612) 9211-6653
  • Trưởng cơ quan thương vụ Việt Nam tại Úc Nguyễn Phú Hòa

    Địa chỉ: 9 Poate, Centennial Park, NSW 2021

    Điện thoại: +61 2 9356 4869

    Email: Hoanp@moit.gov.vn

    Fax: