Algeria / Thương Vụ Việt Nam tại Algeria

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: Villa 30, boulevard du 11 Decembre 1960, El Biar, Val d'Hydra, Alger, Algeria
Điện thoại: +21321946070/+213559 50 26 58
Email: dz@moit.gov.vn; nhuanhd@moit.gov.vn
Fax: +213 21946070
  • Tham tán Hoàng Đức Nhuận (Kiêm nhiệm: Ma-li,Gam-bi-a, Ni-giê, Tuy-ni-di & Xê-nê-gan)

    Địa chỉ: Villa 30, boulevard du 11 Decembre 1960, El Biar, Val d'Hydra, Alger, Algeria

    Điện thoại: +21321946070/+213559 50 26 58

    Email: dz@moit.gov.vn; nhuanhd@moit.gov.vn

    Fax: +213 21946070