Thailand / Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: 83/1 Wireless Road Bangkok 10330, Thailand
Điện thoại: (662)650-845425
Email: th@moit.gov.vn
Fax: (662)225-26950
  • Tham tán Nguyễn Thành Hưng

    Địa chỉ: 83/1 Wireless Road Bangkok 10330, Thailand

    Điện thoại: (+66) 2 650-8454

    Email: hungnth@moit.gov.vn

    Fax: (+66) 2 252-6950