Taiwan / Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Thông tin thương vụ

Địa chỉ: No. 101, F3-1, Song Jiang Rd.,Taipei, Taiwan
Điện thoại: 886 2 2503 6840
Email: tw@moit.gov.vn
Fax: 86 2 2503 6842
  • Phụ trách Thương vụ Vũ Văn Cường

    Địa chỉ: No. 101, F3-1, Song Jiang Rd.,Taipei 10486, Taiwan

    Điện thoại: (+886.2) 2503.6840

    Email: tw@moit.gov.vn

    Fax: (+886.2) 2503.6842