(20/11/2016)

Thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc trong năm 2015

Thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc trong năm 2015, do Thương vụ Việt Nam tại Úc tổng hợp.

Tổng thương mại hàng hoá và dịch vụ của Úc:

 

  • Kim ngạch thương mại hàng hoá và dịch vụ Úc đạt 669,3 tỷ AUD, tăng 0,8%.
  • Về khối lượng, tổng thương mại tăng 3,7% so với 2014. Từ năm 2010 đến nay, kim ngạch thương mại tăng trung bình 3,4%/năm, trong khi khối lượng thương mại tăng trung bình 3,7%/năm.
  • Thâm hụt thương mại là 36,2 tỷ AUD trong năm 2015, tăng thêm 26,3 tỷ AUD so với thâm hụt 9,8 tỷ AUD trong năm 2014.

 

Xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ của Úc:

 

  • Kim ngạch xuất khẩu giảm 3,2%, đạt 316,6 tỷ AUD. Tuy nhiên, từ năm 2010, kim ngạch xuất khẩu tăng trung bình 2,1%/năm.
  • Khối lượng xuất khẩu tăng 5,9%. Khối lượng xuất khẩu đã tăng trung bình 5,3%/năm kể từ năm 2010.

 

Nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của Úc:

 

  • Kim ngạch nhập khẩu tăng 4,7%, đạt 352,7 tỷ AUD. Kể từ năm 2010, kim ngạch nhập khẩu đã tăng trung bình 4,6%/năm.
  • Khối lượng nhập khẩu tăng 1,5%. Khối lượng nhập khẩu đã tăng trung bình 2,2%/năm kể từ năm 2010.

Báo cáo chi tiết về Thương mại của Úc trong năm 2015 xem tại

http://vietnamtradeoffice.net/thuong-mai-hang-…c-trong-nam-2015/ 

Thương vụ Việt Nam tại Australia