(22/07/2008)

THƯƠNG ĐIỂM MADRID

- Trade Point Madrid

Địa chỉ: General Peron, 32    

              E- 28020 MADRID

Tel:  (0034) 912206661

Fax: (0034) 912206663

Email:    tpm@11.infonegocio.com                 

Website: http://www.tradepointmadrid.org                    

Dịch vụ:  J05-OL, J05-RQ, J08-RQ, J11-OL, J11-RQ, J15-RQ, J16-OL, J16-RQ

 


Cục Xúc tiến thương mại