(03/01/2018)

Thông tin về Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc

Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc ( Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs - MAFRA) là Bộ chủ quản của Cơ quan Giám sát và Kiểm dịch Động vật Thực vật Hàn Quốc (QIA).

MAFRA chịu trách nhiệm xây dựng và thực thi các quy định liên quan đến chính sách chung về nông nghiệp, kiểm tra kiểm dịch các mặt hàng nông sản, bao gồm cả các sản phẩm chăn nuôi, sản phẩm sữa và lâm sản.

Một số bộ luật, văn bản pháp quy nhằm kiểm soát các mặt hàng nông sản thực phẩm:

 Bộ luật quản lý vệ sinh các sản phẩm chăn nuôi

  • Bộ mã hóa các sản phẩm chăn nuôi
  • Yêu cầu chứng nhận y tế với nhiều loại động vật nhập khẩu
  • Luật bảo vệ thực vật
  • Hướng dẫn kiểm tra thực vật nhập khẩu
  • Luật quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp
  • Hướng dẫn chứng nhận xuất xứ cho các mặt hàng nông sản
Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc