(12/01/2021)

Thông tin mạo nhận Thương vụ tại Myanmar

Hiện nay đang xuất hiện một số tin "Thương vụ tại Myanmar tìm mua"/tìm nhà cung cấp" không do Thương vụ Việt Nam tại Myanmar đăng tải/gửi đi. Thương vụ xin thông báo và lưu ý Quý Doanh nghiệp về việc này.
Thông tin mạo nhận Thương vụ tại Myanmar

Hiện nay đang xuất hiện một số tin "Thương vụ tại Myanmar tìm mua"/tìm nhà cung cấp" không do Thương vụ Việt Nam tại Myanmar đăng tải/gửi đi. Thương vụ xin thông báo và lưu ý Quý Doanh nghiệp về việc này. Thương vụ tại Myanmar hiện chỉ sử dụng các kênh trao đổi sau:
E-mail mm@moit.gov.vn; kienngd@moit.gov.vn
HP: +95-9666225577
Viber: +84-961861698

Thương vụ Việt Nam tại Myanmar