(28/01/2010)

Thông tin liên hệ của Cục Hải Quan Singapore

Thương vụ  Việt Nam giới thiệu thông tin liên hệ của Cục hải quan Singapore

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 55 Newton Road, #07-01 Revenue House, Singapore 307987 

ĐT: (65) 63552096/63552172/63552174

Fax: (65) 63376361

Website: www.customs.gov.sg


Thương vụ Việt Nam tại Singapore