(17/02/2021)

Thống kê số liệu XNK Việt Nam - Tây Ban Nha theo mặt hàng và đối thủ cạnh tranh chính giai đoạn 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 và 10 tháng đầu năm 2020 (cập nhật 10T/2020)

Thống kê số liệu XNK Việt Nam - Tây Ban Nha theo mặt hàng và đối thủ cạnh tranh chính giai đoạn 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 và 10 tháng đầu năm 2020 (cập nhật 10T/2020)
Thống kê số liệu XNK Việt Nam - Tây Ban Nha theo mặt hàng và đối thủ cạnh tranh chính giai đoạn 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 và 10 tháng đầu năm 2020 (cập nhật 10T/2020)

Cập nhật kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Tây Ban Nha giai đoạn 2015 - 2020 và theo cơ cấu mặt hàng và các đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam tại thị trường TBN giai đoạn 2018 - 2020 (cập nhật 10T/ 2020 theo số liệu thống kê của Hải quan TBN) tại các files kèm theo đây.