(17/12/2010)

Tham khảo tiêu chuẩn PAD

Thương vụ Việt Nam tại Áo xin cung cấp tới doanh nghiệp một số thông tin về các tiêu chuẩn PAD có thể được thực hiện trong năm 2011 để các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam tham khảo nghiên cứu. Kèm theo đó là những điều chỉnh luật trong năm 2009 có liên quan.

Chi tiết xin xem file đính kèm.


Thương vụ Việt Nam tại Áo